disalbe Right click

Monday, March 28, 2022

186. பத்திரப்பதிவு மூலமாக அரசுக்கு வருவாய் இழப்பீடு ஏற்படுத்தப்படுகிறது!...


பத்திரப்பதிவு மூலமாக அரசுக்கு 
வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது! 
எப்படி?

No comments:

Post a Comment